O nás

 

  • V souladu s ustanovením 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zakládají členové toto družstvo, jež bude sloužit především k podpoře podnikatelských aktivit svých členů, k prosazování jejich společných zájmů, k ochraně zájmů svých členů a vzájemné pomoci a spolupráci. Zaměření činnosti družstva bude na zavádění nových metod a technologií do oblasti produkce, zpracování a odbytu produktů členů družstva a s tím souvisejících činností, budovaných a zaváděných pod společným označením Odbytové družstvo eBIOneta.
  • Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je vytvořit významné centrum podpory nejenom ekologického zemědělství se zaměřením především na lokální produkci, posílení jejího prodeje a konkurenceschopnosti vůči importu, formou inovačních aktivit, školících činností, propagace a podpory služeb členů družstva. Družstvo si klade mimo jiné za cíl zvýšit ekologické povědomí, zlepšit způsoby stravování a zajistit širokou dostupnost kvalitních výrobků s jasným původem široké veřejnosti.
  • Masovým rozšířením členské základy vznikne společenství s vysokým ekonomickým potenciálem, který bude družstvo využívat při sjednávání podmínek nakupovaných služeb pro členy družstva.
  • Každý člen družstva má nárok na využití Svépomocného fondu, na kterém se přímo podílí svými aktivitami v rámci družstva. Odbytové družstvo eBIOneta je společenstvím družstva, všech členů družstva a fyzických a právnických osob, které se podílí na činnosti na základě s družstvem uzavřené dohody o spolupráci.

 

  • Členové družstva neručí za závazky družstva.

Podporujeme:

  • podpora ochrany lokálních zdrojů a jejich trvalé udržitelnosti v oblasti energetiky, logistiky, produkce a zpracování produktů obchodovaných v rámci družstva

 

  • finanční a  organizační  podpora  členů  družstva  při  zajišťování  realizace předmětu podnikání družstva.  Za tímto  účelem  družstvo  vytváří a  spravuje „Svépomocný fond“,  Způsob nakládání a správu Svépomocného fondu upravuje organizační řád.